• برترین نوشته‌ها

 • دیدگاه‌های اخیر

  مهسا در پرت شدن یک دختر دانشجو از طبقه…
  زینب در سوء قصد به زهرا رهنورد در روز…
  زینب در سوء قصد به زهرا رهنورد در روز…
  مرضیه در سوء قصد به زهرا رهنورد در روز…
  دانشجو در عکس : اين تصاوير را خبرگزاری د…
 • Advertisements

داستان اسلام آوردن فیلسوف ماتریالست و كشيش مسيحى

برگرفته از: مجله المجتمع.

اولا خود را معرفی کنید؟
نام من علی بلوسین است. دکتورای خویش را در فلسفهء کمونیزم و سیاست گرفته ام. در زمان اتحاد شوروی سابق بحیث استاد فلسفه تدریس میکردم، ولی به حقیقت فلسفهء ماتریالزم اعتقاد کامل نداشتم و به درست بودن نظریهء مارکس شک داشتم، فکر میکردم جهان بینی مارکس دارای نقص و اشکالاتی است. من عقیده داشتم که این هستی باید افریدگاری داشته باشد. همین عقاید من باعث شد که به مطالعهء نصرانیت پرداختم، تا اینکه به کلیسا راه یافتم و در نهایت بحیث قسیس مؤظف شدم. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در اولین پارلمان منتخب روسیه کاندید شدم و بحیث معاون پارلمان روسیه چهارسال ایفای وظیفه کردم.

در پارلمان روسیه چه نقشی داشتید؟
رئیس کمیسیون ادیان در پارلمان بودم و قانون آزادی ادیان را وضع کردم. این قانون برای مردم آزادی مراسم دینی شانرا میدهد. بعد از چهارسال خدمت در پارلمان دوباره بحیث قسیس به کلیسا برگشتم.

چه چیز باعث شد که از نصرانیت برگردید؟
بعد ازینکه وظیفهء من در پارلمان پایان یافت و به کلیسا برگشتم، به تحقیق در بارهء همهء مذاهب نصرانیت پرداختم و مذاهب شرقی و غربی آنرا مطالعه کردم. درین میان به تناقض عجیبی در رابطه با شخصیت مسیح علیه السلام ، الوهیت او و تثلیث در میان این مذاهب برخوردم. اینجا بود که پی بردم که این عقیده مخالف توحید است و با عقل و منطق مخالف است، آهسته آهسته از نصرانیت فاصله میگرفتم، تا اینکه قناعت من حاصل شد که نصرانیت فعلی صحیح نیست. من دیگر خودرا غیر نصرانی میدانستم و احساس میکردم که موحد هستم و باید خدای یگانه را پرستش کنم کافیست. در حقیقت این تصمیم مشکلی بود و من این تصمیم را بعد از مطالعهء همه جانبه گرفته بودم. من شش سال با اخلاص تمام در کلیسا وظیفه اجراء کرده بودم و ایمان داشتم که حقیقت در نصرانیت نهفته است.

پس این زمانی است که نصرانیت را ترک کرده ای، تنها راه توحید را اختیار کرده ای و مسلمان نشده ای؟
درین وقت من نمیدانستم که در جهان دین دیگری وجود دارد که به وحدانیت خدا(ج) دعوت میکند، من در رابطه با اسلام هیچ کتابی نخوانده بودم، هرچه ترجمه قرآنکریم به روسی که توسط کراچوفسکی برگردان شده بود برای من بسیار مفهوم نبود. روزی از روزها تلویزیون روسی برنامه ای را از عید اضحی پخش کرد و در آن از اسلام و مبادی آن سخن گفته شد، و اینکه اسلام دینی است که به وحدانیت خدای یگانه دعوت میکند. این برنامه برای من بسیار جالب بود وداشت که پرده های را که درینمدت عقل مرا پوشانیده بود از میان میبرد و قلبم به این دین تمایل حاصل کرد. خود را یک مسلمان احساس کردم، مقاله ای در یک مجله نگاشتم واسلام خود را اعلان کردم، وقتی همین شمارهء مجله بچاپ رسید یک خوشی عجیبی برایم دست داد که هفت سال قبل برایم دست داده بود.

این مقاله چه تأثیری بر مردم داشت؟
این مقاله جنجالی بزرگی را برپا کرد، بویژه در میان کلیسا، من یک قسیس مشهور بودم، در کلیسا از موقعیت ویژه ای برخوردار بودم، ریاست کمیسیون ادیان را در پارلمان داشتم. همهء رسانه های دسته جمعی شروع کردند تا با من مصاحبه کنند، هیچ اخبار و مجله ای نماند مگر اینکه از اسلام آوردن من چیزی نگاشتند و با من مصاحبه کردند، کسی از من دفاع میکرد و کسانی هم برمن حمله میکردند و رد و بد میگفتند. بدینگونه در اولین وهلهء اسلام آوردنم من بحیث یک دعوتگر مسلمان گردیدم. از جانب تلویزیون دعوت شدم و مدت دوسال برنامهء دینی را نشر میکردم. کلیسای ارتودوکس قطعنامه ای را صادر کرد و من و ذریهء مرا تا هفت پشت مورد لعنت قرار داد، همهء خویشاوندان مرا گرد آوردند و از آنها خواستند تا با من قطع رابطه کنند.

مقاله ای را بنشر رساندید و در آن اسلام خود را اعلان کردید و بعد از آن مستقیم دعوت به اسلام را آغاز کردید، از اسلام چقدر میدانستی، بویژه درین وقت؟
من از اسلام معلومات بسیار کم داشتم، حتی بسیاری از اصول را نمیدانستم، نمیدانستم که روزه یکی از فرایض است، من در وقتی اسلام آوردم که با یک مسلمان هم همصحبت نشده بودم، تا دین را برای منتشریح کند و یک کتاب را از خود اسلام نخوانده بودم و تنها عقیده توحید بود که مرا به اسلام جذب کرد. بعد ازین شروع کردم تا اسلام را بیاموزم و در آن مطالعه کنم، درین رابطه از بعضی کتابها و دعوتگران مسلمان کمک گرفتم.

آیا میتوانی از بعضی کتابهای که نگاشته ای یاد آوری کنی؟
اولین کتابی که نگاشتم تحت عنوان ( راه راست بسوی خدا(ج)) بود.درین کتاب داستان اسلام آوردن خود را و اینکه چرا مسلمان شده ام تشریح کرده ام؟ این کتاب چندین بار بچاپ رسیده است و تا صدهزار نسخه توضیع شده است و بدون مبالغه گفته میتوانم که هزاران کسانیکه بروسی صحبت میکنند توسط این کتاب به اسلام گرویده اند.
کتاب دوم من ( مقدمه های شرک) است. درین کتاب فلسفهء توحید را بیان کردم و بطلان شرک را ببرسی گرفته ام. مخاطبان این کتاب قشر تحصیل کرده اند.
کتاب سوم و آخر من ( انجیل از دیدگاه یک مسلمان جدید) است. این کتاب بشیوهء بسیارعلمی و مؤدبانه انجیل را به نقد میگیرد، درین کتاب از نگاشته های علماء مسیحیت استناد شده است. گذشته ازین سه کتاب دهها مقاله نگاشته ام.

غیر از نشر کتاب برنامه های دیگری هم دارید؟
من مدیریت یک نهاد اسلامی را بعهده دارم که مقر آن در مسکو است و بنام ( راه راست ) یاد میشود. این مؤسسه ویژه ای دعوت غیر مسلمانان به اسلام است و از آنها میخواهد که پیروی هدایت شدگانرا نمایند. ما سایتی هم در انترنت داریم. گذشته ازینها من رئیس اتحادیهء ژورنالستان مسلمان در روسیه و مشاور مفتی اعظم روسیه در شئون ادیان هستم.

از برنامه ها و مشکلات مسلمانان جدید در روسیه برایمان بگویید؟
اولین مشکل ایشان قطع رابطه از اقارب و دوستان و رابطه گرفتن با دوستان جدید از ملتهای دیگر مسلمان روسیه است، مثل چیچین ها، تتارها، داغستانی ها و … این یک کار بسیار مشکل است، زیرا افکار مقلدانهء مسلمانها از نژاد غیر روسی در برابر روسها از نژاد سلوانی بهمان شکل قدیمی خود باقیست و هیچ تغییر نکرده است، آنها روسها را ملت طغیانگر، ظالم، چپاولگر و مانع آزادی ملتها میدانند، اینها بعضاً مسلمانهای جدید روسی را در مساجد خود راه نمیدهند، تا این حد که بعضی ازین مساجد با کلیسای ارتودوکس پیمان امضا کرده اند که این روسهای جدید مسلمان شده رانپذیرند و در صف خود راه ندهند و دو باره به کلیسا برگردانند.
ما تاحال مؤفق نشده ایم که مرکز مستقلی را بسازیم تا هدایت شدگان جدید در آن گردهم آیند، با اینکه تعداد اینها تنها درمسکو بیشتر از ده هزار است و روزانه به این تعداد افزوده میشود. در میان ایشان استادان دانشگاه، وکلاء و انجینران هستند، اینها بشکل بسیار دسته جمعی به آموختن اسلام روی می آورند، در بعضی از مدارس اسلامی طلاب مسلمانان جدید بیشتر از مسلمانهای اصلی هستند. اینجا امر مهم دیگری است که عبارت است از ازدواج میان جوانان مسلمان جدید و حمایت دختران مسلمان که نو به اسلام گرویده اند، چون ایشان از حمایت سنتی فامیلی و قبیلوی خود برخوردار نیستند.

از تجربیات خود در رابطه با دعوت روسها به اسلام بگویید؟
بیشترین ساکنان روسیه به چیزی بجز از خرافات اعتقاد ندارند، با وجود این آنها از داستانهای مسیحیت از خلال کتب، فلمها، تلویزیون و همچنان سخنان فلکلور آگاهای دارند و در شخصیت عیسی علیه السلام انسان دارماتیک و لطیفی را میبینند. ازهمینرو در وهلهء اول دعوت باید به مردم احترام پیامبران الهی را بويژه عیسی علیه السلام را آموخت، همچنان دیگر پیامبران را.
بعد ازین باید نقاط ضعف مسیحیت در رابطه با شخصیت عیسی (ع) را برایشان نشان داد. واقعیت اینست که کتب قدیمه که در رابطه با تاریخ عیسی(ع) نگاشته شده است انباشته از تناقضات هستند که میشود از هرکدام به نحوی تعبیر و تفسیر کرد، ولی نظریهء اسلام در رابطه با عیسی(ع) نظریهء عاقلانه و منطقی و روشن است.
بعد ازین باید ما برایشان قناعت بدهیم که نظریات دشمنانه به اسلام چگونه است و باید بدانند که مسیحی های بنیادگر و افراطی این نظریه های غلط را غرس کرده اند و حقیقت علمی ندارد.
در مرحلهء بعدی باید معنای شرک بخداوند(ج) را برایشان آموخت و در نهایت اینکه راه شان باز گذاشته شود تا اسلام در دلهایشان جای گیرد. اخلاص نیت و توفیق در دست خداست.
چه مسایل فکری ذهن شمارا بخود مشغول ساخته است و برای تحقق آن مبارزه میکنید؟
مشغولیت فعلی ذهن من مخاطب قرار دادن عقل روسی و تفسیر فرهنگ روسی از دیدگاه اسلام است، مراد من از تفسیر فرهنگ روسی نظریهء اسلام به تاریخ، فلسفه و ادبیات است. درین میان تحلیل و تجزیهء بعضی نوشته ها از نویسندگان با انصاف روسی، مثل لیو تولستوی، دوستویفسکی و غیره کسانیکه که با نگاشته های خود از اسلام دفاع کرده اند. میخواهم کیفیت عقلانی عقیدهء و شریعت اسلامی را در عقل و ذهن نژاد سلاویای جایگزین کنم. اینکاررا از راه زبان روسی انجام میدهم که در ادبیات ممتاز است. میخواهم یک تفسیر ادبی عالی از قرآن تقدیم جامعهء روسی کنم. باید این تفسیر حاوی همه انواع تفاسیراز آیات قرانی باشد و همهء معانی و مفاهیم قرآنی را در برگیرد. مثل کفر، شرک، توحید، روح، ولی، وسیله و….. با این اضافت که این تفسیر در برگیرندهء موضوعات باشد که در میان و مسیحی ها مشترک است. اینکار باید با اشتراک متخصصان از مسیحیت صورت گیرد و بیانگر حالت واقعی ملت روسیه باشد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: