پرسش وپاسخ روزه رمضان

1- معناي لغوي و شرعي صوم (روزه)چيست؟
روزه در لغت امساک و خودداري از خوردن يا حرف زدن و غيره است
و در شرع عبارت از اين است که فرد مکلف مسلمان مميز نيت کند که در تمام روز از همه آنچه که روزه را باطل مي کندامساک و خوداري نمايد و از حيض و نفاس و زايمان و بيهوشي و مستي دورباشد
2- روزه رمضان چه حکمي دارد؟
يکي از ارکان اسلام است
3- روزه رمضان در چه سالي واجب شد؟
در شعبان سال دوم هجري و پيامبر اسلام صلي الله عليه و اله وسلم نه سال ماه رمضان را روزه گرفت
4-آيا در شريعت هاي گذشته روزه واجب بوده است؟
بله. اما روزه با اين کيفيت ازويزگي امت اسلام است
وجوب روزه رمضان
5- روزه رمضان با چه چيزي واجب مي شود؟
روزه رمضان يا به وسيله رويت هلال در شب سي ام شعبان و يا کامل شدن سي روز شعبان واجب مي گردد
6-شرايط ضروري رويت هلال کدامند؟
بايد آسمان ابري نباشد که رويت را غير ممکن سازد قاضي دستور رويت بدهد شاهد به لفظ اشهد شهادت دهد و شاهد عادل باشد
7-ماه رمضان و توابع آن مثل تراويح و غيره با چه چيزي ثابت مي شوند؟
به نسبت روزه به وسيله خبر شخصي عادل ثابت مي شود اما احکام مربوط به فرا رسيدن تنها به وسيله دو شاهد به ثبوت مي رسد.
8-اگر ماه در شهري ديده شود چه حکمي دارد؟
بر مردم آن شهر و شهر ديگري که با آن شهر هم افق باشند بنا به قول به اتحاد افقها روزه واجب است
9-اگر شخصي در افق محل با افق محل رويت شک کند چه حکمي دارد؟
مادامي که در شک استروزه بر آن واجب نيست چون اصل عدم وجوب است
10-از شک شخص مذکور از بين برود چه حکمي دارد؟
قضاي روزه بر او واجب است
11-اگر شخصي از محلي که هلال در آن رويت شده به محلي که با آن اختلاف افق دارد مسافرت بنمايد و مردم آنجا روزه باشند يا روزه نباشند چه حکمي دارد؟
در هر دو حالت همراهي با آنها واجب است
12-اگر شخصي از شهر خود به شهر ديگري که اختلاف افق دارد روز سي ام شعبان حرکت کند و به خاطر عدم رويت هلال روزه نباشد و همان روزبه شهر ديگري که مردمش روزه اند برسد چه حکمي دارد؟
لازم است بقيه روز را امساک کند و اگر با آنها در عيد گرفتن موافقت کند بايد آن روز را قضا کند و اگر قبل از عيد به شهرش برگشت لازم است با آنها موفقت کند

13-شخصي بخاطر ثبوت هلال در شهرش اول ماه به شهري که اختلاف افق دارد مسافرت ميکند و قبل از غروب به آن شهرمي رسد و ميبيند مردمش روزه نيستند چه حکمي دارد؟
با آنها افطار ميکند و قضاي آن روز بر او واجب نيست هر چند با آنان بيست و نه روز روزه گرفته باشد
14-سببهاي ويژه روزه رمضان را نام ببريد؟
داراي نه سبب است اول گمان فرا رسيدن ماه رمضان به وسيله اجتهاد به هنگام نبودن بينه و ناتواني از رويت دوم رويت هلال به وسيله شخص عادل سوم رويت هلال به وسيله شخص عادل هر چند شهادت بر رويت نداده باشد يا شهادت دهد ولي قاضي بر رويت حکم نکند چهارم خبر فرد موثقي به رويت هلال پنجم خبر دادن کسي که مخبر اعتقاد به صدق او داشته باشد هر چند زن يا کودک باشد ششم حساب حسابگر به نسبت خودش هفتم پيشگويي منجم به نسبت خودش و کسي که او را تصديق مي کند پس بر او و تصديق کننده واجب است

شرايط وجوب روزه رمضان

15-شرايط وجوب روزه کدامند؟
شرايط وجوب روزه چهارند اسلام بلوغ عقل و توانايي حسي وشرعي
16-آيا روزه بر کافر اصلي واجب است؟
خير اما اگر بر کفر بميرد به خاطر آن مجازات مي شود و اگر اسلام آورد از عهده او ساقط ميگردد
17-آيا بر مرتد قضاي روزه واجب است؟
اگر دوباره اسلام بياورد واجب است
18-اگر کافر اصلي بخواهد قضاي روزه زمان کفرش را به جا آورد آيا منعقد مي شود؟
روزه اش منعقد نمي شود
19-اگر شخصي عمدا موجبات زوال عقلش را فراهم سازد چه حکمي دارد؟
بعد از بهوش آمدن قضاي آن واجب است
20-اگر شخصي دچار بي هوشي شود و سپس بيدار شود آيا قضاي روزه بر او واجب است؟
بله
21-ناتواني شرعي از روزه چيست؟
حيض زايمان و نفاس است
22-ناتواني حسي چيست؟
آن است که موجب ضرر يا مشقت صاحبش شود که عادتا نمي تواند آن را تحمل کند
23-اسباب ناتواني حسي کدامند؟
هفت سبب به شرح زير مي باشد پيري .بيماري.شدت تشنگي و گرسنگي. اشتغال به کاري که روزه گرفتن با آن موجب مشقت مي شود و در حالت عادي قابل تحمل نباشد .شير دادن که ترس ضرر رساندن به مادر و بچه داشته باشد.انساني که در حال هلاکت باشد و سفري که مباح باشد
24-نگرفتن روزه به واسطه چه بيماري اي جايز است؟
هر گاه بيماري شديد و در حالت عادي قابل تحمل نباشد
25-آيا بر بيمار لازم است که به هنگام شب نيت کند؟
اگر بيماري اش متوالي باشد لازم نيست و اگر پي در پي نباشد لازم است
26-آيا نگرفتن روزه براي کساني که به کارهاي سخت مشغولند جايز است؟
اگر کارشان طاقت فرسا باشد جايز است و لازم است که در شب نيت کند
27-اگر زني براي شير دادن اجير شده باشد و يا بخواهد از روي تبرع کودکي را شير دهد آيا نگرفتن روزه بر او جايز است؟
در حالت قبلي نگرفتن روزه جايز است
28-اگر بخواهد انساني را نجات دهد آيا جايز است روزه اش را بشکند؟
بله
29-شرايط روزه نگرفتن در سفر چيست؟
سه شرط دارد اول سفر قصر باشد دوم قبل از روزه آغاز شده باشد سوم مسافر قصد مند که در وطن روزه سفر را قضا کند
30-براي کسي که هميشه در سفر است ميتواند روزه نگيرد؟
خير اما اگر بخواهد در ايام ديگر روزه را قضا کند ميتواند روزه نگيرد
شرايط صحت روزه
31- شرايط روزه ماه رمضان کدامند؟
شرايط صحت روزه رمضان سه شرط ميباشد اول مسلمان بودن در طول روز دوم تمييز نابراين روزه مست و بي هوش که در تمام روز مست و بي هوش باشد صحيح نيست سوم زن روزه دار در تمام روز از حيض و نفاس و ولادت پاک باشد
32-آيا نيت رخصت در سببهاي هفتگانه شرط است؟
بله به هنگام افطاري شرط است
33-سه شرطي که در سوال 31ذکر شد آيا در روزه غير رمضان مانند روزه نافله کفاره و غيره شرط است؟
بله افزون بر شرايط روزه رمضان بايد در روزي نباشد که روره گرفتن در آن حرام است
34-آيا روزه شخص مميز مانند کسي که در طول روز بخوابد صحيح است؟
بله
ارکان روزه
35-ارکان روزه کدامند؟
نيت و امساک از همه باطل کننده هاي روزه در طول روز
36-کاملترين شکل نيت چگونه است؟
آن است که نيت کننده بگويد نيت مي کنم روزه فردا از ماه مبارک رمضان امسال را بگيرم
37-نيت از چه شرايطي بر خوردار است؟
شرايط آن چهارند:درک معناي روزه دانستن اوصاف روزه نيت کردن قبل از سحر و عدم تعليق نيت
38-آيا بر زبان آوردن نيت و تعيين روز در روزه شرط است؟
خير
39-هر گاه کسي بگويد که اگر خدا بخواهد فردا را روزه ميگيرم روزه اش چه حکمي دارد؟
اگر قصد تعليق داشته باشد اشکال دارد ولي اگر قصد تبرک داشته باشد اشکال ندارد
40-آيا با ترک نيت در شب يا روز موجب باطل شدن آن مي شود؟
فقط ترک آن در شب موجب باطل شدن نيت است
41-آيا چيزهايي مانند خوردن نوشيدن يا جماع کردن قبل از سحر نيت را باطل ميکند؟
خير مگر ارتداد هر چند در روز باشد
42-هر گاه شخصي در طلوع فجر شک داشته باشد و روزه را نيت کند روزه اش چه حکمي دارد؟
روزه اش صحيح نيست چون در نيت ترديد دارد
43-اگر کسي قبل از طلوع فجر نيت روزه کند و سپس در طلوع فجر شک کند چه حکمي دارد؟
روزه اش صحيح است چون اصل بقاي فجر است
44- اگر براي شخصي طلوع فجر متحقق شود و سپس شک کند که آيا قبل از طلوع فجر نيت کرده يا بعد از آن آيا روزه اش صحيح است؟
روزه اش صحيح نيست مگر اين که نيت کردن قبل از سحر يادش آيد و عدم صحت روزه وقتي است که قبل از غروب شک عارض شود اما بعد از آن اثري ندارد
45-اگر شخصي شک کند که آيا شب نيت کرده يا خير روزه اش چه حکمي دارد؟
روزه اش صحيح نيست مگر اين که به ياد آورد که نيت کرده است وشک کردن قبل از غروب اشکال ندارد
46-آيا در روزه نا فله نيت کردن در شب واجب است؟
در روز نافله نيت در شب و تعيين روز واجب نيست
47-روزه نافله چه شرايطي دارد؟
نيت بايد از زوال آفتاب باشد و چيزهايي که روزه را باطل ميکند مثل خوردن نوشيدن جماع و حيض بر نيت مقدم نشود
مستحبات روزه رمضان
48- براي روزه دار چه چيزهايي مستحب است؟
بسيارند که از ميان مي توان تاخير در خوردن سحري تعجيل در افطار .افطاربا خرما و آب دعا کردن بعد از افطار زياد خواندن قرآن صدقه دادن غسل جنابت قبل از فجر و خودداري از مکروهات روزه را نام برد
49-اگر روزه داري در حال راه رفتن افطار کند آيا اين کار شخصيتش را خدشه دار مي کند؟
خير
مکروهات روزه رمضان
50-مکروهات روزه رمضان کدامند؟
تاخير در افطار مکيدن پستان چشيدن طعام غسل کردن بدون ضرورت بوسيدن همسر در آغوش گرفتن مسواک زدن بعد از زوال تا غروب آفتاب خون دادن حجامت دشنام دادن و بوييدن گلها براي شخص روزه دار مکروه است
51-اگر روزه دار افطار را بدون قصد به تاخير بياندازد آيا مکروه است؟
خير
52-آيا خون گرفتن به جهت ضرورت مکروه است؟
خير
53-موانع صحت روزه کدامند؟
کفر ارتداد حيض نفاسو زايمان
54-چه چيزهايي روزه را باطل مي کند؟
نه تا هستند اول خوردن و آشاميدن از روي عمد و اختيار و آگاهي دوم جماع اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود سوم خروج مني به وسيله استمنا چهارم حيض پنجم نفاس ششم زايمان هفتم ديوانگي هشتم ارتداد نهم استفراق عمدي
55-اگر بوي طعام به واسطه استشمام به بيني برسد يا اثر طعام بدون خورده شدن چيزي حاصل آيد چه حکمي دارد؟
اشکال ندارد
56-اگر شخصي دهانش را باز کند و گرد و غبار و ذرات آرد وارد دهانش شود آيا تاثيري در روزه دارد؟
اشکال ندارد مگر اين که عمدي باشد مثل اين که غبار را از هوا ببلعد
57-آيا بلعيدن آب دهان ضرر دارد؟
با سه شرط ضرر ندارد پاک باشد يا چيز ديگري مخلوط نباشد و از غدد بزاقي دهان شخص حاصل شده باشد
58-اگر کسي از روي عمد و آگاهي آب دهان را از دهان خارج کند و سپس ببلعد روزه اش چه حکمي دارد؟
باطل ميشود
59-شخصي که هميشه لثه اش خون ريزي مي کند چه حکمي دارد؟
اگر احتراز آن مشکل باشد اشکال ندارد
60-اگر کسي مسواکش را با آب بشويد و در حالي که خيس باشد مسواک بزند و آب دهانش راببلعد چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل ميشود
61-اگر کسي قبل از طلوع فجر آب بياشامد و اثر آب تا طلوع فجر در دهانش باقي بماند و آب دهانش را ببلعد چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل مي شود بر خلاف اثر آب در حال مضمضه که اشکالي ندارد
62-اگر کسي خوني را که از لثه اش خارج مي شود بخورد چه حکمي دارد؟
اگر از روي عمد و آگاهي باشد روزه اش باطل مي شود
63-فرو رفتن آب مضمضه و استنشاق چه حکمي دارد؟
اگر مبالغه نکند اشکال ندارد
64-اگر کسي در حال روزه دهان يا بيني اش نجس شود و در مضمضه و استنشاق مبالغه کند چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل نمي شود
65- هر گاه به واسطه غسل جنابت و جمعه آب به داخل بدن برود حکم چيست؟
اشکال ندارد
66-کسي که عادت دارد در هنگام غسل در آب فرو رود اگر آب به داخل بدنش برسد چه حکمي دارد؟
اگر غسل کردن بدون فرو رفتن در آب ممکن باشد حرام است و اگر امکان جلوگيري از رسيدن آب به داخل نباشد روزه اش باطل مي شود
67-آبي که در حال روزه در بدن فرو مي رود چند قسم است؟
سه قسم:اول روزه را باطل ميکند هرچند مبالغه نکند مثل فرو رفتن آب در قسمت چهارم مضمضه از روي يقين دوم اگر مبالغه کند روزه اش باطل مي شود مثل اين که بي اختيار آب مضمضه وارد گلويش شود سوم روزه اش باطل نميشود هر چند مبالغه کند آن زماني است که به هنگام شستن نجاستي که در دهان يا بيني وجود داشته باشد آب وارد گلو شود
68-شخصي براي سرد کردن انگشتش را در دهانش فرو مي برد و انگشتش به گلويش مي رسد چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل نمي شود بر خلاف اين که بدون هدف انگشتش را در دهان فرو کند
69-اگر سرمه از راه چشم وارد بدن شود آيا روزه باطل ميشود؟
خير
70-اگر کسي بداند غذايي حرام است و نداند که از مفطرات است از آن بخورد چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل مي شود چون وقتي که مي داند حرام است لازم است از خوردن اجتناب کند
71-اگر مقداري ختنه گاه وارد فرج زن شود روزه و طي کننده و موطوئ ه چه حکمي دارد؟
حرام است اگر مني خارج نشود روزه اش باطل نمي شود ولي روزه موطوئ ه باطل مي شود
72-اگر شخصي فراموش کند که روزه است و جماع کند چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل نمي شود
73-آيا روزه به وسيله استمنا باطل مي شود؟
بله باطل مي شود خواه حرام باشد يا حرام نباشد
74- اگر کسي بر اثر نظر و فکر دچار انزال شود روزه اش چه حکمي دارد؟
باطل نمي شود مگر اين که به صورت عادت در آمده باشد که در اين صورت حرام است و روزه اش باطل مي شود
75-اگر از زني در حال روزه تکه گوشت و يا تکه خوني خارج شود روزه اش چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل ميشود
76-اگر کسي در حال روزه دچار ديوانگي شود روزه اش چه حکمي دارد؟
روزه اش باطل مي شود هر چند لحظه کوتاه باشد
77-اگر کسي در حال روزه استفراق کند روزه اش چه حکمي دارد؟
باطل نمي شود
احکام روزه نگرفتن در رمضان
78-نگرفتن روزه رمضان بر چند نوع است؟
چهار نوع است. نوع اول تنها موجب قضا است و اين هم به يازده قسم تقسيم مي شود1-کسي که بدون عذر روزه نگيردقضاي روزه فورا بر او واجب است 2-کسي که نيت را در شب بطور عمد ترک کند قضاي روزه فورا بر او واجب است3-کسي که سحري را به ظن اين که شب است مي خورد يا گمان مي کند که غروب شده است و خلاف ظنش ثابت شود4-کسي که به سبب مبالغه در مضمضه يا استنشاق آب به شکمش برسد5-مشخص شود که روزه سي ام شعبان روز اول ماه رمضان بوده است6-حائض و نفسا7-بي هوش8-مست اختياري9-ديوانه اختياري10-مسافري که به سفر قصر رفته باشد11-کسي که روزه گرفتن برايش طاقت فرسا باشد
79-نوع دوم از انواع نگرفتن روزه رمضان کدام است؟
روزه نگرفتني که فديه بر آن مترتب است و بر دو قسم است:1- سال خورده اي که قادر بر گرفتن روزه نباشد2-بيماري که اميد بهبود يافتنش وجود نداشته باشد
80-نوع سوم از انواع نگرفتن روزه رمضان کدام است؟
آن است که موجب قضاوفديه است و بر سه قسم است:1-زن حامله اي که روزه براي حملش ضرر داشته باشد2-زن شيردهي که روزه براي بچه اش ضرر داشته باشد3-کسي که قضاي رمضان را بدون عذر به تاخير اندازد تا رمضان ديگر فرا رسد.
81-وجوب کفاره بر کسي که در ماه رمضان با زنش جماع کند داراي چند شرط است؟
هشت شرط است:اول:وطي کننده مکلف باشد. پس کفاره بر وطي کننده غير مکلف لازم نيست. دوم از روي عمد باشد نه از روي فراموشي سوم علم به حرمت آن داشته باشد چهارم مختار باشد پس بر مکره لازم نيست. پنجم بقيه روز اهليت روزه گرفتن را داشته باشد پس بر کسي که بميرد و يا بعد از نزديکي ديوانه شود لازم نيست. ششم گناه وطي به سبب روزه باشد پس بر مسافر به خاطر نزديکي با زنش کفاره لازم نيست يا گنهکار مي شود نه به سبب روزه مانند مسافري که مرتکب زنا شده باشد يا با زنش بدون نيت رخصت نزديکي کرده است هفتم کسي که ماه رمضان با ماههاي ديگر بر او متشبه شده و از روي اجتهاد روزه گرفته باشد. هشتم از شرايط وجوب کفاره بر کسي که در ماه رمضان جماع کرده کسي است که شبهه ندارد پس بر کسي که با ظن به بقاي شب نزديکي کند سپس روشن شود در روز جماع نمودهاست کفاره ندارد.
82-شخصي از روي نسيان چيزي را خورده و پنداشته که روزه اش باطل است سپس جماع نموده آيا کفاره بر او واجب است؟
خير
83-آيا کفاره بر زني که با او نزديکي شده واجب است؟
خير
84-آيا کفاره با تکرار جماع تکرار شود؟
با تکرار جماع تکرار نميشود بلکه با تکرار روزهايي که به وسيله نزديکي کردن روزه را باطل کرده تکرار ميشود
85-نوع چهارم از انواع نگرفتن روزه در رمضان چيست؟
آن است که موجب قضا و کفاره مي شود و آن شکستن روزه به وسيله جماع است هر چند انزال حاصل نشود به شرط اين که ختنه گاه به طور کامل داخل شود
86-نگرفتن روزه اي که موجب قضاو کفاره نمي شود کدام است؟
نگرفتن روزه به وسيله کودک .کافراصلي. ديوانه و مست غير اختياري است
فديه و کفاره
87-فديه در نوع دوم و سوم چه مقدار است؟
يک مد از قوت غالب محل
87-فديه را به مصرف چه کساني مي رسانند؟
تنها به مصرف فقيران و مساکين نه مستحقين ديگر
89-آيا جمع در بين فقيران و مساکين واجب است؟
سنت است
90-آيا دادن يک مد فديه به دو شخص جايز است؟
طبق آيه جايز نيست
91- دادن فديه چه شرطي دارد؟
فديه در صورتي پرداخت مي شود که اضافه بر هزينه خود و افراد تحت تکلف و مسکن مورد نياز فرد باشد
92-کفاره جماع در رمضان چيست؟
آزاد کردن يک بنده مسلمان اگر بنده نباشد دو ماه پي در پي روزه بگيردو اگر قادر به گرفتن روزه نباشد بايد شصت مسکين يا فقير را طعام دهد براي هر مسکين يا فقيري يک مد طعام مي دهد و اگر قادر به اداي هيچ يک از آنها نباشد کفاره بر ذمه او مي ماند
حکم قضاي روزه مرده
93-اگر کسي يک روز يا چند روز از روزه رمضان را ترک کند و قبل از امکان قضاي آن بميرد چه حکمي دارد؟
اگر عذر موجه داشته باشد گناه و فديه ندارد
94-اگر شخصي رمضان را تا رمضان ديگر به تاخير اندازد و قادر به قضاي روزه باشد و تاخير و افطار آن بدون عذر باشد و سپس بميرد چه حکمي دارد؟
گنهکار است و بر ولي او واجب است از ترکه او براي هر روز يک مد طعام به مستحين بدهد
روزه سنت
95-گرفتن روزه درچه چه روزهايي سنت است؟
روز دوشنبه .روز پنجشنبه.عرفه.روزهاي نهم و دهم محرم و شش روز از ماه شوال
96-اگر کسي شش روز شوال را ترک کند آيا قضاي آنها سنت است؟
بله
97-آيا گرفتن روزه قضا و نذر در چنين روزهايي موجب عمل به سنت مي شود؟
بله
روزه مکروه و حرام
98-اختصاص دادن هر يک از روزهاي جمعه و شنبه و يکشنبه به روزه سنت چه حکمي دارد؟
مکروه است
99-اگر يکي از اين روزها با روزي مانند عرفه مصادف شود چه حکمي دارد؟
روزه گرفتن در آن مکروه است
100-پيوسته روزه گرفتن چه حکمي دارد؟
اگر بيم ضرر يا تضييع حقي باشد مکروه است
101-روزه يوم الشک چه حکمي دارد؟
حرام است مگر اين که موافق عادت يا قضا يا نذر باشد
-اگر کسي در هلال ذي الحجه شک کند روز عرفه چه حکمي دارد؟
جايز نيست چون احتمال دارد روز عيد باشد
102-روزه عيدين و ايام التشريق چه حکمي دارد؟
حرام است
103-روزه نيمه دوم شعبان چه حکمي دارد؟
حرام است مگر به دو شرط 1-روزه اش را به ما قبل آن متصل کند2-روزه اش به خاطر سببي همچون قضا.نذر.کفاره و عادت باشد
104-حکم روزه نافله يا فرض موسع از سوي زن بدون اجازه شوهر در حالي که امکان تمتع هست چيست؟
روزه اش جايز نيست مگر روزهايي مثل عرفه
105-اگر زني در حال احرام باشد آيا روزه گرفتن بدون اجازه شوهر درست است؟
بله جايز است چون امکان تمتع وجود ندارد

روزه وصال
106-حکم روزه وصال چيست؟
روزه وصال حرام است يعني شخص چند روز پي در پي بدون افطار روزه باشد
آینه احکام در فقه امام شافعی
اهل سنت جنوب

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: