• برترین نوشته‌ها

 • دیدگاه‌های اخیر

  مهسا در پرت شدن یک دختر دانشجو از طبقه…
  زینب در سوء قصد به زهرا رهنورد در روز…
  زینب در سوء قصد به زهرا رهنورد در روز…
  مرضیه در سوء قصد به زهرا رهنورد در روز…
  دانشجو در عکس : اين تصاوير را خبرگزاری د…
 • Advertisements

ازدواج های اجباری ومخاطر آن

ازدواج های اجباری يکی از پر مخاطر ترين پرابلم های اجتماعی است که مردمان بعضی کشورهای اسلامی در اين گرداب مرگبار دست وپا ميزنند. بی ترديد چنين ازدواج ها از مهمترين عوامل انحطاط خانوادگی بوده که در دراز ندت يا کوتاه مدت شيرازه زندگی خانوادگی را از هم پاشيده, سر انجام زندگی جوانان وخانواده ها را دچار بد بختی می سازد, که در اين نويشته برادران مسلمان را آگاه ميسازم به اشکال ازدواج های اجباری:

1 ـ ازدواج هايی نا متجانس: منظورم ازدواج هايی است که در آن تفاوت عمر ميان دختر وداماد در نظر گرفته نمی شود. من از اين قبيل ازدواج ها را  در اطراف واکناف بعضی کشورهای اسلامی بسيار سراغ دارم: برخی دختران ويا خواهران خود را به جبرو واکراه به عقد کسانی در آورده اند که عمر آنها ( داماد) از هفتاد تجاوز کرده در حاليکه دختر 16 يا 18 سال از بهار عمر خود را پشت سر گذاشته وبس که ولی امر دختر صرف بخاطر ثروتمند بودن, او را به دامادی قبول نموده, احساس ومشاعر دختر را ناديده گرفته او را درچاه آتش می اندازد. متأسفانه شيخ ها هم در بدل چنين پولی به اين نوع عقد ها علامت صحيح می گذارند!.استاد مصطفی سباعی در کتاب خود : ( زن ميان فقه وقانون) وشيخ علی طنطاوی در بعضی مقالات خويش در مورد چنين ازدواج ها می گويند( يجوز قضاءً ويحرم ديانةً)يعنی از نظر قضائی وقانونی اشکالی ندارد ولی از نظر ديانت اهداف ومقاصد يکه در وراء ازدواج نهفته است حرام است.بارز ترين اهداف شرعی ازدواج که سکون نفس, مودت, عشق ومحبت است در اين نوع ازدواجها تحقق نمی پذيرد. گذشته از آن مصالح عليای مجتمع را به مخاطره می افگند. خدواند متعال می فرمايد: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بْنكم مودة ورحمة) دوشيزگان مظلوم در حاليکه 16 سال بهار عمر خود را گذرانده اند ودارد تازه گلهای شان شگوفه می کند به عقد پدر بزرگانشان در می آیند. آيا اين جفا در حق دختران واهانت به ارزشهای انسانی نيست؟ همه ميدانيم که مقصد ازدواج تنها لقمه طعام وياپارچۀ لباس نيست بل اسراريست که در گهر عشق ومحبت جوتنه ميزند.

   

ـ ازدواج خونبها ( در بدل ديت یا جزيه آن ) در ميان بعضی از کشورهای شرقی دختر دادن در بدل خونبها( يعنی ديت) ورثۀ مقتول رواج دارد تا بدينصورت ورثۀ مقتول از اجرای قصاص صرف نظر کنند. خونبها قرار دادن دختران پديده ای است شوم که هيچ اصل شرعی ندارد وبرانگيزندۀ نگرانی است .زيرا خانواده شوهر بسوی دختر به ديده قاتل نگريسته, مورد اهانتش قرار می دهند. سر انجام گل های آرزويش در غم وشکنجه پر پر می شود.واز طرف ديگر ازدواجی که منتج به ظلم وبربريت شود از نگاه شريعت اسلام حرام قرار داده شده است.

 

ج ـ از دواج بخاطر آخذ موقعيت سياسی واجتماعی …دوست داران جاه ومال با در نظر داشت شرايط کنونی عالم ثالث در آن ستم بی عدالتی وجود داردهيچ نهاد قانونی بخاطر دفاع وتأمين حقوق دختران وجود ندارد . هستند, پدران وبرادرانی که دختران ويا خواهران خود را قربانی هوا وهوس خود می کنند, چون از طريق ديگری نتوانستند به اهداف خود نايل آیند به دختر يا خواهر دادن( جبراً) به پول داران يا ارباب های قدرت , خويشاوندان رهبر حتد نوکران شان می خواهند أخذ موقعيت کنند. بناءً با زور دختران خود را در قيد نکاح لفراد مذکور در می آورند که در نتيجه به خود کشی , فرار, قتل شوهر وغيره تن می دهند ويا در خانۀ جهنمی شوهر می سوزند, خود سوزي زنان دربعضی کشورهای ازدست ستم واسارتهاي تحميلي چنان ابعاد گسترده اي به خود گرفته است که بعضی ازموسسه هایحقوقی اين را بزرگ ترين خطر دانستند.اين را بايد بدانيم, وقتيکه زنان ومردان ناخوان باشند، آنها وسيعاً فکرکرده نمي توانند، ازاينروآنها نمي توانند مشکلات شان را حل بکنند. آنها تصميم مي گيرند که خود را بسوزانند ويا اينکه شوهران شان تصميم مي گيرند تا زنان خود رابسوزانند. ازدواجهاي اجباري که زنان جوان را به مردان سالمندي مي دهند که اکثراً دوسه زن ديگرنيزداشته اند ، ويا ازدواجهايي که به خاطرحل مناقشات ميان خانواده ها صورت مي گيرند ويا بعضاً هنگامي خسرها تقاضاي نامشروعي ازعروسان شان مي داشته باشندف کاررا به چنين اقدام هولناک وکشنده مي کشاند.اين نوع اعمال نه تنها جايگاه در شرع اسلام ندارد بل مخالف تمام سنن وارزشهای انسانی به شمار می رود.
ازدواج نذرانه:يا سبحانه الله چقدر جهالت است که بعضی ها به اساس خلوص وارداتی که به قطب, پير, يا شیخ طريقه, ابدال دارند دختران را نذرانه قرار داده به عقد  آنهائی در می آورند که خورشيد عمر شان در حال غروب است.چون پدر نذر کرده است دختر نبايد سر کشی کند بحکم اينکه از فرمان پدر سر پيچی کردن جرم وبی باکی تلقی می شود! آری, وفا به عهد ونذر, کاری است پسنده؛ اما نه سلب حريت ها وپايمال کردن ارزشهای انسانی. اين نوع ازدواج شکلا ومضموناً مخالف شرع است. قربانی اين پديده های شوم ازدواج اجباری تنها دختران نيستند بلکه پسران هم هستند, زيرا برخی از پدران ومادران پسر خود را تهديد می کنند که اگر فرزندشان با فلان دختر ازدواج نکند از طرف پدر عاق ومادر شير سفيدش را برای وی نخواهد بخشي؛ در حالی که اسلام نمی خواهد بنای ازدواج را به الزام واجبار بناکند. زن بايد محبوب باشد, اساس کانون خانواده را محبت رقم بزند. تقاضای محبت وعلاقه اجبار والزام نيست. روحيه حاکم بر جامۀ  ما مسلمانان بايد به اتخاب پدر ومادر جامعۀ عمل پيپوشند يک روحيه کلاسيک و سنتد. آنها يی که انتخاب پدر ومادر را برای او لادشان مصلحت تلقی ميکنند اين يک امر مسلم نيست؛ چون پدران ومادران زيادی وجود دارند که جگر گوشه ها شانرا قربانی مقاصد خود کرده اند. می پذيريم که پدر ومادر بحکم عاطفه دوست دارند اولادشان را حتباشند؛ اما مهمتر از آن بايد در نظر داشت که پدر ومادر به چه ارزشهايی ارج می نهند وانديشه وافکار شان از کجا تراوش مي کند. آنها يی که به ولايت مطلق  اوليا به اساس » لا نکاح الا بولي» باور دارند به حطا رفته اند علماء ودر رأس شان حضرت أبو حنيفه رحمت الله عليه وعلماء معاصر ولايت ولی , ولايت اختيار ميدانند نه ولايت اجبار؛ زيرا ولايت بالغ وعاقل در روشنائی مصلحت شان ورضايت شان ثابت ميشود.بناء ولايت اوليای: معتوه, ابله, احمق, سفيه وماديت پرست مورد سوال قرار ميگرد. بنا بر آن پسران ودختران, در چارچوب ارزش های اسلامی, ميتوانند شريک زندگی خود را خود انتخاب کنند. وبه اساس ارزش های انسانی پابه عرصۀ مسؤليت گذاشته خانواده تشکيل دهند. برخی هم » لانکاح الا بولي» را هم مختص ميدانند که در صورت بلوغ برايشان نکاح نيز ثابت ميشود.آرزومندم که اوليای امورتصاميم شانرا در رابطه به ايجاد خانواده, به اساس تعاليم  والای اسلام ودر روشنايی اهداف ومقاصد شرع, طرح ريزی کنند تا جگرگوشه ها يشان در فضای آگنده از سعادت ونيک بختی, در تکامل جامعه اسلامی کوشا, فعال وبارسالت نقش ارزنده ايفا کنند.

ترتيب: فضل الله
http://www.55a.net/firas/farisi/?page=show_det&id=55&select_page=21

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: